Algemene voorwaarden

 

Artikel 1. Eigen risico en aansprakelijkheid

1.1 De overeenkomst komt tot stand door het digitaal inleveren van het inschrijfformulier aan Yogastudio Kallumaan.

1.2 Deelname aan één van de lessen betekent akkoord gaan met deze Algemene Voorwaarden.

1.3 Het deelnemen aan de lessen is geheel voor eigen risico. Bij twijfel aan zijn of haar gezondheid wordt de deelnemer geadviseerd om een huisarts of specialist te raadplegen.

1.4 De Yogastudio aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor materiele of immateriële schade als gevolg van enig ongeval of letsel van de deelnemer.

1.5  De Yogastudio is niet aansprakelijk voor vermissing, verduistering, diefstal of schade, zowel direct als indirect, respectievelijk van of aan eigendommen van de deelnemer.

1.6 Schade die door de deelnemer al dan niet opzettelijk of door onoordeelkundig gebruik toegebracht wordt aan eigendommen van De Yogastudio, dienen te worden vergoed.

 

Artikel 2: Lidmaatschap

2.1 De deelnemer sluit een maandelijks yoga-abonnement af of koopt een losse les of strippenkaart waarmee hij kan deelnemen aan de yogalessen.

2.2 Een yoga-abonnement of leskaart van yogastudio Kallumaan is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.

2.3 Indien deelnemer geen gebruik maakt van het recht van deelneming aan de lessen, vindt er geen restitutie plaats van het lesgeld.

2.4 Indien deelnemer niet bij de les aanwezig kan zijn en zich heeft afgemeld (uiterlijk een uur voor aanvang van de les) kan de les worden ingehaald tot uiterlijk 2 maanden daarna. Dit gebeurt altijd in overleg met yogastudio Kallumaan, bij voorkeur per email.

2.5 Yogastudio Kallumaan heeft het recht zonder opgave van rede een deelnemer te weigeren.

 

Artikel 3: Betaling en Opzeggen

3.1 De betaling van het maandelijkse abonnementsgeld geschiedt door een digitaal betaalverzoek op de eerste dag van de maand.

3.2 Voor alle abonnementen geldt een opzegtermijn van 1 maand, per eerste van de maand. De opzegging dient per e-mail aan yogastudio Kallumaan te worden doorgegeven. Een voorbeeld: als je op 10 januari je abonnement opzegt, betaal je nog 1 maand op 1 februari, en is je abonnement afgelopen op de laatste dag van februari.

 

Artikel 4: Feestdagen, vakantie en annulering lessen

4.1 Op feestdagen is De Yogastudio gesloten. Dit zal tijdig worden gecommuniceerd via e-mail, website en in de studio. Yogalessen die komen te vervallen vanwege feestdagen kunnen binnen 2 maanden worden ingehaald.

4.2 Sluiting van de studio wegen vakantie zal tijdig worden gecommuniceerd per e-mail, website en posters in de studio. Tijdens deze periode zal het lesgeld naar rato worden geïncasseerd.

4.3 Indien deelnemer langer dan 4 weken op vakantie gaat, kan het abonnement in overleg met yogastudio Kallumaan voor bepaalde tijd worden opgeschort.

4.4 Wanneer er onverwachts een les komt te vervallen wegens onvoorziene omstandigheden (bijvoorbeeld bij ziekte of ongeval docent) dan kan deelnemer de les tot maximaal 2 maanden na datum inhalen. Dit gaat altijd in overleg met yogastudio Kallumaan.

4.5 In het geval van de kinderyoga lessen zal als de docent verhinderd is, het lesgeld in mindering gebracht worden. Is het kind zelf verhinderd, word de les wel in rekening gebracht.

 

Artikel 5: Zwangerschap of ziekte

5.1 Bij ziekte kan in overleg met yogastudio Kallumaan het lidmaatschap voor bepaalde tijd worden opgeschort.

5.2 In geval van zwangerschap (bij alle niet-zwangerschapsyogalessen) dient dit voorafgaand aan de les te worden gemeld bij de docent. Er is altijd de mogelijkheid het abonnement gedurende de zwangerschap om te zetten naar de zwangerschapsyoga. Het is ook mogelijk het abonnement voor bepaalde tijd op te schorten of stop te zetten met de opzegtermijn van 1 maand.

 

Artikel 6: Wijzigingen lesrooster, prijzen

6.1 Yogastudio Kallumaan behoudt zich het recht voor om haar prijzen aan te passen. Aanpassingen van de prijzen zal tijdig worden gecommuniceerd via de mail, website en berichten in de studio.

6.2 Yogastudio Kallumaan behoudt zicht het voor de indeling van het lesrooster voor wat betreft tijd, programma en locatie te wijzigen.

 

 

Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld op 1 oktober 2021 en niet gewijzigd sindsdien.